Политика за користење на колачиња

ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ има право (но не и обврска) на компјутерот на Корисникот или на други терминални уреди да инсталира колачиња – мали текстуални датотеки кои се зачувани на некоја Интернет страница преку интернет сервер на хард дискот на Корисникот и дава можност за обновување на информациите за Корисникот бидејќи тие ги препознаваат сајтовите/страниците што неговиот/нејзиниот терминален уред ги користи и/или пребарува.

При обезбедувањето на услугите, ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ задржува информации и добива пристап до информациите и процесите кои се зачувани на терминалниот уред на корисникот со цел:
– На Корисникот да му обезбеди нормален и квалитетен пристап до Услугите, заедно со сите функционални можности; да провери присуство на скрипти, софтверски апликации и подесувања на терминалниот уред на корисникот, кои се неопходни за нормален пристап и користење на Услуги и да ги извести него/неа доколку ги нема;
-Да следи и да се спречи користење на мулти-сметки (регистрирање и користење на повеќе Кориснички сметки од страна на истото лице) со злонамерни дејствија;
– Визуализира и не-визуализира елементи од веб-сајтот dlkonkord.com.mk за кои има посебни барања кои се или не се компатибилни на одредени карактеристики, квалитети или опции на терминалниот уред на Корисникот (на пример: широчина на екран, резолуција и други);
– Да ги прилагоди Услугите и да обезбеди автоматско прикажување или криење на различни елементи од веб-сајтот , dlkonkord.com.mk во согласност со желбите и подесувањата на корисникот;
– Да ги рекламира и истражува преференците на Корисникот.

Колачињата кои ги користи ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ не зачувуваат информации (лични податоци) кои овозможуваат идентификација на корисникот како физичко лице. Нивната намена е исклучиво да се идентификува користеното од страна на прелистувачот и/или терминалниот уред на Корисникот.

Корисникот има право во секое време да го одбие зачувувањето и/или пристап до информациите кои се зачувани на терминалниот уред кој го користи Корисникот.

Забраната и/или бришењето на колачињата од страна на Корисникот може целосно или делумно да му оневозможи на Корисникот да пристапи до ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ веб-сајтот и/или Услугите, да ги промени или отстрани преференциите што Корисникот претходно ги поставил на веб-сајтот dlkonkord.com.mk и/или значително да го влоши квалитетот на Услугите, за што ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ не презема одговорност.

Корисникот има право во кое било време од ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ да добие информација за податоците кои се зачувани на неговиот терминален уред, со испраќање прашање до ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ на следната e-меjл адреса: lukovskipetar2002@gmail.com или на телефонскиот број 075/377-909

ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ користи два вида на колачиња – “привремени” (кои се избришани од меморијата на терминалниот уред на корисникот кога корисникот го затвора интернет прелистувачот) и “постојани” (кои се зачувуваат на терминалниот уред на корисникот додека тој /таа не ги избрише). Корисникот може да ги отстрани постојаните колачиња според инструкциите на интернет прелистувачот што го користи. Колачињата што ги користи ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ содржат идентификациски број кој помага при идентификацијата на Корисникот.

Колачињата може да се инсталираат, исто така, и од страна на трети лица со цел да се рекламираат стоки и услуги кои можат да бидат интересни за Корисникот кога тој/таа го посетува веб-сајтот dlkonkord.com.mk и другите веб-страници. ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ нема пристап или контрола врз употребата на колачињата. Овие колачиња, исто така, собираат информации за начинот на користење на веб-страница dlkonkord.com.mk, како на пример кој веб-сајт го пренасочил Корисникот кон веб-сајтот dlkonkord.com.mk, кои интернет страници од веб-сајтот dlkonkord.com.mk ги посетил Корисникот, информации за посетите на Корисникот на други веб-сајтови, но не прибира информации како што се имиња, e-пошта адреси, други информации за контакти или други лични податоци кои би му овозможиле на некое трето лице да го идентификува Корисникот и да стапи во контакт со него/неа.

Лица кои ги обработуваат податоците во име на ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ (Дата процесори)

Со цел да се изврши техничка поддршка и администрирање на веб-сајтот dlkonkord.com.mk и информациите да се обработуваат заради статистики и маркетинг цели, при вршење тестирања и сондажи за работата на веб-сајтот dlkonkord.com.mk, кога се прават плаќања и се користат други услуги поврзани со веб-сајтот dlkonkord.com.mk, личните податоци и другите информации за Корисникот може да им се откријат и да се обработуваат од трети лица на кои ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ им ја доделил изведбата на одредени услуги поврзани со веб-сајтот dlkonkord.com.mk. Овие податоци ќе бидат откриени и соодветно обработени само до одреден степен и обем, кој е неопходен за да се изврши доделената работа. Соодветно на тоа, тие трети лица ќе дејствуваат како Дата процесори во име на ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ. Дата процесорите се запознаени дека информациите што се предмет на Законот за заштита на лични податоци.

Овие лица ќе бидат обврзани да ги обработуваат податоците само и единствено согласно строгите инструкции на ДЛ КОНКОРД ДООЕЛ и ќе немаат право личните податоци на Корисниците да ги користат или обработуваат на кој било друг начин за други цели, освен за целите што се наведени во Условите за користење и оваа Политика.